BESCANTAT

tenir mala premsa SV, tenir mala fama. Despertar opinió desfavorable (R-M)

No sé per què té mala premsa si és un noi assenyat, eficaç i intel·ligent / Els gitanos sempre havien tingut molt mala premsa i ara es tendeix a rehabilitar-ne la imatge (També s’usa amb el quantificador molt en posició preadjectival) (R-M)

tenir bona premsa (ant.), tenir malnom (p.ext.)

tenir malnom SV, (tenir un) sobrenom, nom que es dóna a algú per escarni o per burla (A-M)

Era un home que pel seu caràcter geniüt tenia mal nom

tenir nom (ant.), tenir mala premsa (p.ext.), de mala vida (p.ext.), ésser un tal i un qual (p.ext.), ésser un tal per qual (p.ext.)