BENEFICI

benefici brut SN, resultat de restar a les vendes netes, més altres ingressos, els costos de producció corresponents, les despeses comercials, les d’administració i les amortitzacions (ECe)

El benefici brut d’aquesta operació financera ha estat de 18.000 euros

benefici net (ant.)

benefici net SN, benefici de què s’han deduït totes les despeses / benefici brut menys les despeses financeres (IEC, ECe)

Calcula el benefici net del concert

benefici brut (ant.)