BATUDA

parar tesa SV, parar batuda en l’era (EC)

Després de segar, pararem tesa per separar el gra de la palla

fer vores (p.ext.)