AVORRIR

1. tenir aversió (a algú o a alguna cosa)

dur (algú) a l’ull SV, tenir malvolença a algú, no poder-lo sofrir (A-M)

Quan duu algú a l’ull, ja no hi ha manera que se’l miri amb bons ulls

dur (algú) dins els ulls, no tenir ulls amb què pugui veure (algú), no poder veure (algú), prendre-la (amb algú)

prendre (algú) de tema (p.ext.)

dur (algú) dins els ulls SV, tenir malvolença a algú, no poder-lo sofrir (A-M)

Sempre va dur el seu fill petit dins els ulls; el gran era el seu preferit

dur (algú) a l’ull, no poder sofrir, no poder dragar (algú), tenir (algú) entre ulls

estar (d’algú o d’alguna cosa) fins al capdamunt SV, arribar al màxim; estar cansat de suportar / estar granment cansat, fastiguejat (R-M, IEC)

Jo no suporto més les seves impertinències. N’estic fins al capdamunt. Me’n vaig / N’he quedat fins al capdamunt d’aquest règim tan estricte! (També s’usa amb el verb quedar) (R-M, *)

estar (d’algú o d’alguna cosa) fins a la punta dels cabells, estar (d’algú o d’alguna cosa) fins al coll, tenir els nassos plens de, tenir els collons plens de, tenir el bot ple de, tenir el pap ple de, estar confitat de

dur molt de ventre (d’algú) (p.ext.), estar que bufa (p.ext.)

mirar (algú o alguna cosa) amb mals ulls SV, tenir malvolença, mirar algú o alguna cosa amb aversió (A-M)

Sempre va mirar els meus amics amb mals ulls / Des que em va conèixer que em mira amb mals ulls (També s’usa amb el verb veure)

mirar (algú o alguna cosa) de mal ull, tenir-li palletes (a algú)

veure (algú o alguna cosa) amb bons ulls (ant.), ésser el dolent de la pel·lícula (inv.)

mirar (algú) de cua d’ull SV, tenir prevenció, malvolença (envers algú) (IEC)

La ciutat sencera mirava aquell nouvingut de cua d’ull / Si em vols creure, mira de cua d’ull aquest col·lega teu; és molt poc lleial (*, R-M)

mirar (algú) de reüll, mirar (algú) malament, no fiar-se ni de la seva ombra, anar l’ull al bou

tapar-li el cap (a algú) (p.ext.)

mirar (algú o alguna cosa) de mal ull SV, estar disposat desfavorablement / tenir malvolença, mirar algú o alguna cosa amb aversió (IEC, A-M)

Aquell home sempre mira el meu fill de mal ull / Es mira de mal ull totes les meves propostes. Creu que mai no estaré prou capacitat per a fer aquesta feina

mirar (algú o alguna cosa) amb mals ulls

mirar (algú o alguna cosa) de bon ull (ant.)

negar el bon dia (a algú) SV, enfadar-se amb algú i deixar de parlar-li, no voler-hi tractes

La meva tia nega el bon dia a sa mare des de fa dies. No s’avenen gens

negar el salut (a algú), no mirar la cara (a algú), retirar la paraula (a algú)

no mirar la cara (a algú) SV, tenir aversió a algú, no voler-hi tractes / tenir-li aversió, quimera (R-M, IEC)

Eren molt amics, però ara no es miren la cara; no sabem per què (R-M)

negar el bon dia (a algú), no passar-li de les dents (a algú), no poder veure (algú), no voler peres (amb algú)

no passar des coll avall (a algú) SV, no poder suportar algú

Aquest al·lot no m’ha passat mai des coll avall

no poder dragar (algú)

no passar-li de les dents (a algú) SV, no poder posar afecte a algú, tenir-hi aversió (IEC)

D’ençà que em va dir mal del meu amic, no em passa de les dents; és un home molt fals (R-M)

no baixar-li pel coll (a algú), no passar-li del coll (a algú), tenir (algú o alguna cosa) entravessat, no poder dragar (algú), no mirar la cara (a algú), tenir-li palletes (a algú)

no voler peres (amb algú) (p.ext.)

no passar-li del coll (a algú) SV, (algú o alguna cosa) no ésser agradable / ésser antipàtica, caure molt tort (IEC, A-M)

La nova administradora no li passa del coll, a l’encarregat / Aquest tipus d’assumptes no em passen del coll: no és gens agradable haver d’enfrontar-m’hi

no passar-li de les dents (a algú), no baixar-li pel coll (a algú), tenir (algú o alguna cosa) entravessat, tenir-li palletes (a algú)

no poder dragar (algú) SV, no poder suportar algú, tenir-li gran aversió (IEC)

Ja fa temps que no es poden dragar l’un a l’altre i ni tan sols ho dissimulen / No el puc dragar aquell fanfarró / No el puc dragar: el tinc entravessat (R-M, Fr, IEC)

no poder tragar, no poder pair, tenir (algú o alguna cosa) entravessat, no passar-li de les dents (a algú), dur (algú) dins els ulls, no poder veure (algú o alguna cosa) ni en pintura, tenir-li palletes (a algú), no passar des coll avall (a algú)

no poder encobeir SV, no poder sofrir, suportar, algú o alguna cosa (EC)

No puc encobeir anar al cinema amb en Lluís. No pot callar ni un moment / No pot encobeir que li diguin mentides

no poder sofrir, no poder tragar, no poder pair, no tenir ulls amb què pugui veure (algú), tenir (algú o alguna cosa) entravessat, no poder veure (algú o alguna cosa) ni en pintura

no poder pair SV, sentir aversió / no conformar-se (R-M)

No el puc pair, aquell botifler! / És mestre de música i els seus alumnes no el poden pair; segons diuen, té mal caràcter / Ho sento, però no podré pair la mala passada que em vas fer (EC, R-M, R-M)

no poder dragar (algú), no poder sofrir, no poder tragar, no poder encobeir, no poder veure (algú o alguna cosa) ni en pintura, tenir (algú o alguna cosa) entravessat, tenir-li palletes (a algú)

no poder sofrir SV, veure algú (o alguna cosa) amb molt de disgust, no poder-hi conviure (A-M)

No puc sofrir els catalans que, per esnobisme, parlen el castellà / No pot sofrir que el renyin (Fr, EC)

no poder veure (algú), no poder encobeir, no poder pair, no poder tragar, dur (algú) dins els ulls, tenir-li palletes (a algú), no poder veure (algú o alguna cosa) ni en pintura, no entrar-li (a algú)

no poder tragar SV, no poder suportar algú (o alguna cosa), tenir-li gran aversió (EC)

No puc tragar la teva germana. No puc evitar-ho, em cau malament / No trago aquesta assignatura (També s’usa amb la forma no tragar)

no poder dragar (algú), no poder encobeir, no poder pair, no poder sofrir, tenir-li palletes (a algú)

[tragar: mot no registrat a l’IEC]

no poder veure (algú) SV, tenir una forta aversió a algú (IEC)

Jo no els puc veure, els hipòcrites / No pot veure el seu veí perquè fa soroll fins ben tard / Van tenir una discussió molt forta i ara no es poden veure (Fr, *, R-M)

tenir (algú o alguna cosa) entravessat, no poder sofrir, no poder veure (algú o alguna cosa) ni en pintura, dur (algú) a l’ull, no mirar la cara (a algú), tenir (algú) entre ulls, tenir-li palletes (a algú)

no voler peres (amb algú) (p.ext.)

no poder veure (algú o alguna cosa) ni en pintura SV, sentir aversió / tenir un gran odi a algú o a alguna cosa (R-M)

No puc veure l’adroguer ni en pintura, perquè és un estafador / T’he de confessar que no puc veure les telenovel·les sud-americanes ni en pintura / Els pagesos no poden veure, ni en pintura, el clergat (*, *, A-M)

no poder veure (algú o alguna cosa) ni pintat, no poder veure (algú), tenir (algú o alguna cosa) entravessat, no poder dragar (algú), tenir-li bola (a algú), tenir-li palletes (a algú), no poder pair, no poder sofrir, no entrar-li (a algú)

no poder veure (algú o alguna cosa) ni pintat SV, tenir molt d’odi o repugnància a algú o a alguna cosa (A-M)

No puc veure en Pere ni pintat, des que ens va fer aquella mala passada

no poder veure (algú o alguna cosa) ni en pintura, no poder veure (algú o alguna cosa) ni pintat en paret

no poder veure (algú o alguna cosa) ni pintat en paret SV, tenir molt d’odi o repugnància a algú o a alguna cosa (A-M)

No pot veure la seva sogra ni pintada en paret

no poder veure (algú o alguna cosa) ni pintat, no poder veure (algú o alguna cosa) ni en pintura

no tenir ulls amb què pugui veure (algú) SV, no poder sofrir algú, tenir-li gran malvolença (A-M)

No tinc ulls amb què pugui veure la Maria. El seu comportament em posa molt nerviós

dur (algú) a l’ull, tenir-li bola (a algú), no poder encobeir

portar-la votada (a algú) SV, tenir malvolença envers algú (Fr)

Des que em va donar aquella mala resposta que la hi porto votada

tenir-la votada (a algú), tenir-la jurada (a algú)

prendre (algú) de cap d’esquila (p.ext.), tenir (algú) de cap d’esquila (p.ext.)

portar-li mala voluntat (a algú) SV, avorrir / tenir malvolença envers algú (Fr, *)

Ja fa temps que li porto mala voluntat a en Joan per allò que em va fer; no li ho perdonaré mai

portar-la votada (a algú), tenir-la jurada (a algú)

tenir (algú) de cap d’esquila SV, agafar malvolença a algú (IEC)

L’han tingut de cap d’esquila durant molt de temps; sempre el culpaven de tot

tenir (algú) de cap d’inxa

cap de turc (p.ext.), tenir-la votada (a algú) (p.ext.), portar-la votada (a algú) (p.ext.), prendre (algú) de cap d’esquila (p.ext.), prendre (algú) de tema (p.ext.)

tenir (algú) de cap d’esquira (Emp.)

tenir (algú) de cap d’inxa SV, tenir malvolença a algú (A-M)

A l’escola tenien en Josep de cap d’inxa i els seus companys li feien bromes pesades

tenir (algú) de cap d’esquila, prendre (algú) de cap d’inxa

tenir (alguna cosa) en fàstic SV, tenir avorrida alguna cosa (IEC)

Té el curs en fàstic / No vol fer els exercicis d’anglès; sembla que els tingui en fàstic; diu que l’avorreixen (*, R-M)

tenir (algú o alguna cosa) entravessat, entre cap i coll

fer ois (a algú) (p.ext.)

tenir (algú o alguna cosa) entravessat SV, sentir aversió (R-M)

Tinc entravessat aquest autor; no puc suportar res del que escriu / No em parlis del seu cosí; el tinc entravessat; ja me n’ha fetes massa / Tinc aquesta assignatura entravessada (R-M, R-M, *)

no poder dragar (algú), no poder pair, no poder veure (algú), no passar-li del coll (a algú), dur (algú) en vençó, no passar-li de les dents (a algú), posar-se de través (a algú), tenir (alguna cosa) en fàstic, prendre-la (amb algú), entre cap i coll

treure’s els ulls (p.ext.)

tenir (algú) entre ulls SV, tenir malvolença a algú (A-M)

Tinc el seu marit entre ulls. No el puc veure

dur (algú) dins els ulls, no poder veure (algú)

[Val. (A-M)]

tenir-li bola (a algú) SV, tenir aversió, antipatia a algú (EC)

No puc evitar tenir-li bola, a la Maria. És tan desagradable! / Jo el considero molt bona persona i no entenc que tu li tinguis tanta bola; què t’ha fet? (També s’usa amb els quantificadors molt, tant, etc. en posició prenominal) (*, R-M)

no tenir ulls amb què pugui veure (algú), no poder veure (algú o alguna cosa) ni en pintura

prendre (algú) de tema (p.ext.)

tenir-li palletes (a algú) SV, sentir aversió / tenir malvolença a algú, mirar-lo de mal ull (R-M, A-M)

No vol tractes amb la Mercè; li té palletes d’ençà d’aquella discussió (R-M)

mirar (algú o alguna cosa) amb mals ulls, no passar-li de les dents (a algú), no passar-li del coll (a algú), no poder dragar (algú), no poder pair, no poder sofrir, no poder veure (algú), no poder veure (algú o alguna cosa) ni en pintura, no poder tragar

tenir-li palleta (a algú) (v.f.)

2. agafar aversió (a algú o a alguna cosa)

prendre (algú) de tema SV, agafar tírria (a algú) (EC)

El mestre m’ha pres de tema (EC)

prendre-la (amb algú), prendre (algú) de cap d’esquila

tenir-li bola (a algú) (p.ext.), dur (algú) a l’ull (p.ext.), tenir (algú) de cap d’esquila (p.ext.)

renegar l’amistat (d’algú) SV, abominar l’amistat / enfadar-se amb algú (EC, *)

Vaig renegar l’amistat d’en Joan, perquè ja n’estava fart

retirar la paraula (a algú)

3. causar (a algú) tedi, avorriment

clavar una lata (a algú) SV, enfastidir, molestar, fer-se pesat, algú, amb la seva xerrameca, fent soroll, etc. (EC)

Sense adonar-se va clavar una lata a la senyora que estava asseguda al seu costat a dins l’autobús (També s’usa amb la forma clavar la lata (a algú))

donar una lata (a algú), clavar la llauna (a algú), clavar la tabarra (a algú), donar la llauna (a algú), donar la tabarra (a algú), donar taba (a algú)

engegar el disc (p.ext.), col·locar el disc (p.ext.)

donar una lata (a algú) SV, enfastidir amb un parlament llarg / enfastidir, molestar, fer-se pesat, algú, amb la seva xerrameca, fent soroll, etc. (A-M, EC)

Va ser un pregó massa llarg, va donar una lata a tots els assistents a l’acte (També s’usa amb la forma donar la lata (a algú))

clavar una lata (a algú), clavar la llauna (a algú), clavar la tabarra (a algú), donar la tabarra (a algú), donar taba (a algú)

fer pal (a algú) SV, causar avorriment, tedi, a algú

Aquesta assignatura és d’aquelles que fa pal a tothom / Em fa pal venir a casa teva / Ens fa un pal increïble organitzar aquest sopar! (També s’usa amb la forma fer un pal (a algú))

ésser un pal (algú o alguna cosa) (p.ext.)