ASIL

casa de misericòrdia SN, institució benèfica per a acollir desemparats / hospici per a pobres, desvalguts (R-M, IEC)

A la casa de misericòrdia hi ha un gran nombre de vells que encara tenen família però que no en són atesos (R-M)

casa de caritat, casa de beneficència, centre d’acolliment

l’olla dels pobres (p.ext.)

centre d’acolliment SN, centre destinat a l’atenció social temporal, en règim residencial, de transeünts o de persones que han sofert alguna emergència o amb problemes familiars greus (IEC)

El transeünt va accedir a passar la nit en un centre d’acolliment / Durant les nevades, els centres d’acollida s’omplien a vessar (També s’usa amb el nom acollida)

casa de misericòrdia, casa de caritat, casa de beneficència