APRECIAR

estar molt (d’alguna cosa) SV, estimar, apreciar, admirar (EC)

N’estava molt d’aquell cotxe (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, més, una mica, etc.)

tenir (algú o alguna cosa) en estima, tenir (algú o alguna cosa) en gran valor

tenir (algú) en bon concepte SV, pensar bé d’algú / pensar que algú és bo, honrat, etc. (R-M, *)

Al poble, el tenen en molt bon concepte i tothom l’aprecia (R-M)

tenir (algú o alguna cosa) en estima, pensar bé (d’algú)

tenir (algú) en mal concepte (ant.), mirar (algú o alguna cosa) de bon ull (p.ext.), tenir (algú) sobre el pedestal (p.ext.)

tenir (algú o alguna cosa) en estima SV, considerar de molt de valor (A-M)

L’enyorava perquè tenia en Jaume en estima / Sempre havia tingut aquella herència en gran estima / El tinc en molta estima (També s’usa amb l’adjectiu gran o amb els quantificadors força, molt, etc. en posició prenominal) (*, *, EC)

tenir (algú) en bon concepte, tenir (algú o alguna cosa) en gran valor, estar molt (d’alguna cosa)

tenir (algú o alguna cosa) en menys (ant.), tenir un feble (per algú) (p.ext.)

tenir (algú o alguna cosa) en gran valor SV, considerar de molt de valor

Tenia tots aquells records en gran valor / Tenia el seu professor en gran valor

tenir (algú o alguna cosa) en estima, estar molt (d’alguna cosa)