ANTIESTÈTIC

de mal gust SP, de gust poc refinat, incorrecte / expressió emprada per a indicar que alguna cosa és lletja, especialment una obra artística (R-M, *)

Aquest edifici és de mal gust / Sempre va vestida de mal gust; porta uns colors que no s’adiuen gens (També s’usa amb els quantificadors bastant, força, molt, etc. en posició preadjectival i amb la forma tenir mal gust) (EC, R-M)

de gust (ant.), no tenir cap gràcia (p.ext.), fer pega (p.ext.), tenir el gust al cul i el cul de vacances (p.ext.)