ANTERIORMENT

més amunt SAdv, anteriorment (en un escrit, en una relació) (EC)

Com he dit més amunt… (EC)

damunt dit

més avall (ant.)

una vegada SQ, locució que hom utilitza en començar una narració, un conte, etc., indicant un cert temps passat, una època distinta de l’actual (EC)

Una vegada era un rei… (IEC)