ACORD

a l’uníson SP, en conformitat de sentiments, concordadament (EC)

Sempre ho decideixen tot a l’uníson

a l’una, per unanimitat, a una veu, per aclamació

de comú acord (p.ext.)

de concert (amb algú) SP, de mútua conformitat (A-M)

Ho ha decidit de concert amb els seus col·legues / Va anar de concert amb son germà per comprar un regal a la seva mare / Obrar, diverses persones, de concert (EC, *, EC)

a l’una, de mancomú

estar d’acord amb (p.ext.)

està dit O, expressió que conclou una decisió (R-M)

Voleu sortir a les sis? Doncs, està dit!; a les sis tothom a punt / Cal que hi anem demà? Està dit; ja em diràs a quina hora hi he de ser (R-M, *)

d’acord, està bé

estar d’acord amb SV, haver-hi acord entre diferents persones, entendre’s, consentir, reconèixer (amb altres) (IEC)

Estic d’acord amb el viatge que proposes / Estem d’acord amb la Joana (També s’usa amb els verbs anar, restar, etc. El complement és opcional)

estar en intel·ligència, a l’una, de concert (amb algú), de mancomú, venir-hi bé

no compondre (amb alguna cosa) (ant.), posar (algú) d’acord (p.ext.), ésser de raó (p.ext.), de comú acord (p.ext.)

mercat comú SN, acord d’integració econòmica pres entre diversos països (EC)

No tots els països d’Europa formen part del mercat comú

venir-hi bé SV, estar d’acord amb alguna cosa

Amb el que ella decidís, ell hi venia bé

estar d’acord amb

fer joc (amb alguna cosa) (p.ext.), estar a to (amb alguna cosa) (p.ext.), ésser de raó (p.ext.)